ชุมนุมผู้ป่วยโรคพันธุกรรมแอลเอสดี ครั้งที่ 6

           มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดีร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และหน่วยพันธุศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงาน "ชุมนุมผู้ป่วยโรคพันธุกรรมแอลเอสดี ครั้งที่ 6" เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครอบครัวผู้ป่วย และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นระบบโดยในงานได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ ปานเทพ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการแผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคเรื้อรังและโรคเฉพาะ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล ประธานเครือข่ายเวชพันธุศาสตร์ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย และครอบครัวผู้ป่วยร่วมเวทีเสวนา “อนาคตผู้ป่วยโรคพันธุกรรมแอลเอสดี”นอกนั้นยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์ วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ โรพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มาเป็นประธานเปิดงาน ภายในงานยังมีการให้ความรู้เรื่องโรคพันธุกรรมแอลเอสดีโดยแพทย์หญิงกิตติวรรณ โรจนเนืองนิตย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

ภาพที่ 1 ศาตราจารย์นายแพทย์ วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประธานกล่าวเปิดงาน
ภาพที่ 2 ศาสตราจารย์แพทย์หญิง กัญญา ศุภปิติพร หัวหน้าหน่วยเวชพันธุศาสตร์และแมทาบอลิสซึ่ม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคพันธุกรรมแอลเอสดีในเอเชีย
ภาพที่ 3 คุณ บุญ พุฒิพงศ์ธนโชติ ประธานมูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี บรรยายหัวข้อ บทบาทมูลนิธิฯที่ผ่านมา 7 ปี
ภาพที่ 4 นายแพทย์ปานเทพ คณานุรักษ์ ผู้แทนสปสช. , ศ.พญ. ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล ผู้แทนแพทย์พันธุศาสตร์ , ประธานมูลนิธิฯและครอบครัวผู้ป่วย ร่วมเสวนาหาแนวาทางในการรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ
ภาพที่ 5 ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านถ่ายภาพแห่งความทรงจำร่วมกันอีกวาระ