โครงการให้ความรู้โรคพันธุกรรมแอลเอสดีแก่ครอบครัวผู้ป่วยและ
จัดตั้งเครือข่ายผู้ป่วยในภูมิภาคในประเทศไทย (ภาคใต้)

          มูลนิธิฯได้จัดการประชุมจัดตั้งเครือข่ายมูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี ภาคใต้ ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2556 ที่จังหวัดสงขลา ตามที่มุลนิธิฯได้มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยในทุกด้านอย่างรวดเร็ว การตั้งเครือข่ายผู้แทนมูลนิธิฯในภูมิภาคต่างๆเป็นอีกทางหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและประสานกับแพทย์ในพื้นที่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคพันธุกรรมแอลเอสดีได้อย่างรวดเร็ว และในภาคใต้มูลนิธิฯได้รับเกียรติจากครอบครัวคุณสมใจ พรหมเมฆ อาสาเป็นผู้แทนมูลนิธิฯในภาคใต้