งาน Rare Disease Day 2013 THAILAND ครั้งที่ 3

           เป็นครั้งที่ 3 แล้วที่มีการรวมตัวกันระหว่างแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ร่วมกับองค์กรภาคประชาชนและมูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี จัดงานวันโรคหายากขึ้น ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อเป็นการสะท้อนเสียงจากกลุ่มผู้ป่วยโรคหายากในประเทศไทย ให้ภาครัฐและสังคมรับรู้การมีอยู่และตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมต่อผู้ป่วย โดยมีการเชิญหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในปีนี้ส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีฯมาร่วมงาน , แพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ , ศิลปินดารา เช่น หมอโอ๊ค , จิระศักดิ์ ปานพุ่ม , คุณแบงก์ คุณนิหน่า , คุณชลลี่ , คุณตูนเดอะวอยซ์ ฯ , ผู้ป่วยโรคหายาก และสื่อสารมวลชนทุกแขนง เช่น ช่อง 11 , ช่อง Thai PBS , สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ โดยในปีนี้เน้นการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วย

ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประธานเปิดงาน พร้อมดารานักร้องและแพทย์ร่วมกันเปิดงานวันโรคหายาก