โครงการให้ความรู้โรคพันธุกรรมแอลเอสดีแก่ครอบครัวผู้ป่วยและจัดตั้งเครือข่ายผู้ป่วยในภูมิภาคในประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

           มูลนิธิฯได้จัดการประชุมจัดตั้งเครือข่ายมูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 ที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ด้านการรักษาพยาบาล , ด้านเครื่องช่วยหายใจ , เครื่องช่วยฟัง , ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคพันธุกรรมแอลเอสดี จึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้ป่วยในแต่ละภูมิภาค โดยมีตัวแทนมูลนิธิฯในภูมิภาคเป็นแกนกลางประสานทั้งผู้ป่วยในการรวมกลุ่มและประสานแพทย์ที่รักษาผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความช่วยเหลือ

ศ.พญ.อวยพร ปะนะมณฑา หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ให้เกียรติมากล่าวเปิดงาน