มูลนิธิฯรับรางวัล PAL AWARD

           มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี ทราบว่ามีการจัดตั้งรางวัล PAL Award ซึ่งเป็นรางวัลจากบริษัทฯยาจากประเทศอเมริกา ที่ให้กับองค์กรที่รวมตัวกันช่วยเหลือผู้ป่วยโรคพันธุกรรมแอลเอสดี โดยมีทั้งหมด 10 รางวัล รางวัลละ 10,000 เหรียญสหรัฐ จากองค์กร 50 องค์กรทั่วโลกที่ส่งโครงการเข้าประกวด มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี จากประเทศไทยเป็นองค์กรเดียวในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของโลกได้รับรางวัล 1 ใน 10 รางวัล โดยส่งโครงการให้ความรู้โรคพันธุกรรมแอลเอสดีแก่ครอบครัวผู้ป่วยและจัดตั้งเครือข่ายผู้ป่วยในภูมิภาคในประเทศไทย โดยเริ่มโครงการแรกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานมูลนิธิฯรับรางวัล PAL AWARD
ทีมแพทย์โรคพันธุกรรมแอลเอสดีของไทย ถ่ายรูปแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับ