งานเสวนา "ทางออกในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคพันธุกรรมแอลเอสดี"

           นายบุญ พุฒิพงศ์ธนโชติ ประธานมูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี (กลาง) ร่วมกับ หน่วยเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย พญ.ดวงฤดี ศิริวัฒนชัยกุล (ขวาสุด) และ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดย นพ.สุทธิพงษ์ ปังคานนท์ (ซ้ายสุด) จัดงานเสวนา“ทางออกในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคพันธุกรรมแอลเอสดี” เพื่อให้รับทราบข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าในการขอรับความช่วยเหลือด้านการบริการ และการเข้าถึงยาจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และให้ข้อมูลเรื่องโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกแอลเอสดีแก่ประชาชน โดยมี ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้ารับฟังและเผยแพร่การจัดงาน