งาน การสัมมนาประจำปีครั้งที่ 1 “โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกแอลเอสดี ทางออกในการรักษา และช่วยเหลือผู้ป่วย”

           เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 มูลนิธิได้มีการจัดงาน การสัมมนาประจำปีครั้งที่ 1 “โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกแอลเอสดี ทางออกในการรักษา และช่วยเหลือผู้ป่วย” ขึ้นที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ผู้ร่วมงานประกอบไปด้วย ครอบครัวเด็กกลุ่มพันธุกรรมเมตาบอลิกแอลเอสดี สมาชิกในมูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี แพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตัวแทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตัวแทนจากองค์การอาหารและยา (อย.) สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไป ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในนามของมูลนิธิ