วัตถุประสงค์ 


                - เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้านค่ารักษาพยาบาล ค่ายา รวมทั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆ

                - ผลักดันภาครัฐให้ตระหนักถึงการรักษาและดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง

                - จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่พ่อแม่ของเด็กโรคแอลเอสดีในการดูแลเลี้ยงดูและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 

                   รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย

                - แบ่งปันสิ่งของที่ได้รับบริจาคให้แก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลน เช่น รถนั่ง อาหารเหลว เครื่องช่วยฟัง ฯลฯ

                - เผยแพร่และให้ความรู้เรื่องโรคและการป้องกันการเกิดโรคแอลเอสดีในประเทศไทย โดยผลิตสื่อการศึกษา 

                  เช่น วีดีโอ เอกสาร

                - แผ่นพับและหนังสือ รวมทั้งจัดทำ Web Site เพื่อใช้ในการให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองและ

                  เป็นวิทยาทานแก่บุคคลทั่วไป