ข่าวดี เงินบริจาคของท่าน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้แล้ว

      ตามที่มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี ได้รับการประกาศจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ส่งผลให้เงินบริจาคของทุกท่านที่บริจาคหลังจากวันประกาศ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีในปีชำระภาษี 2562 ได้ หากท่านใดบริจาคและมีความประสงค์จะขอรับใบเสร็จรับเงิน โปรดส่งสำเนาใบโอนเงินบริจาคพร้อมระบุชื่อ สกุล ที่อยู่ มาตามช่องทางต่อไปนี้

          1. อีเมล์ lsdthailand@hotmail.com

          2. โทรสาร (Fax) หมายเลข 02-4484231

      และหากจะให้เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อกลับ (กรณีมีปัญหาเอกสารไม่ชัดเจน)จักขอบพระคุณอย่างสูง

          มูลนิธิฯขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาคทุกท่านที่ได้กรุณาบริจาคเงินสิ่งของ ให้กับมูลนิธิฯในทุุกทุกวาระ ทุกทุกโอกาสตลอดเกือบ 9 ปี ที่ผ่านมา เรายังคงมุ่งมั่นที่จะให้เงินของท่านทุกบาททุกสตางค์ ได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับการช่วยเหลือผู้ป่วย โรคพันธุนธุกรรมแอลเอสดีทุกคน และขออวยพรให้ท่านผู้บริจาค ท่านผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซท์ ตลอดจนบุคคลอันเป็นที่รักของทุกท่าน ได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สุขจิตที่เบิกบานแจ่มใส กิจการงานเจริญรุ่งเรืองตลอดไปอ่านเพิ่มเติม