งานชุมนุมผู้ป่วยโรคพันธุกรรมแอลเอสดี ครั้งที่ 5 : ความหวังของผู้ป่วยโรคพันธุกกรมแอลเอสดี

             จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ณห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านการแพทย์ โรงเรียนพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีวัตถุประสงค์

            1. เพื่อให้ครอบครัวผู้ป่วยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
            2. รับรู้ข้อมูลความคืบหน้าในการเข้าถึงยาและการรักษาผู้ป่วย
            3. ระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนมูลนิธิฯในปีหน้า

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558