กิจกรรม วัน "โรคหายาก" ครั้งที่ 5


กิจกรรม วัน "โรคหายาก" ครั้งที่ 5 จัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2558 ณ ลานจอดรถหน้าฮาร์ร็อคคาเฟ่ สยามสแควร์ โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อการรณรงค์ โรคหายากให้เป็นที่รู้จักของสังคมไทย นอกจากนี้ยังเป็นแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการทำให้เกิดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหายากในประเทศไทย โดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล เป็นแกนนำในการจัดงาน โดยมีหน่วยงานทางการแพทย์จากรพ.ต่างๆ , มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี , ชมรมผู้ป่วยต่างๆ และบริษัทเอกชนให้การสนับสนุนการจัดงาน อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 มีนาคม 2558