งาน การสัมมนาประจำปีครั้งที่ 1 “โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกแอลเอสดี ทางออกในการรักษา และช่วยเหลือผู้ป่วย”


              เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 มูลนิธิได้มีการจัดงาน การสัมมนาประจำปีครั้งที่ 1 “โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกแอลเอสดี ทางออกในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วย” ขึ้นที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีี่ โดยร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีอ่านเพิ่มเติม


วันที่ 30 เมษายน 2553