งาน “โครงการให้การศึกษาแก่ครอบครัวเด็กกลุ่มพันธุกรรมเมตาบอลิก LSD”


           เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ทางโรงพยาบาลศิริราชได้มีการจัดงาน “ โครงการให้การศึกษาแก่ครอบครัวเด็กกลุ่มพันธุกรรมเมตาบอลิก LSD ครั้งที่ 1” ซึ่งจัดโดย สาขาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มี ศ.พญ.พรสวรรค์ วสันต์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของชมรมเป็นประธานในการจัดงาน อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 มีนาคม 2552